People

Kshama Parikh

I/c Librarian, IL

BCom, MLISc
E-mail : kshamaparikh@nirmauni.ac.in

Ph. +91-79-71652832

Nirma Faculty
Nirma Faculty